Przejdź do treści

Informacja o zmianie cen od 1 lipca 2024 dla podmiotów uprawnionych

INFORMACJA O CENACH I STAWKACH OPŁAT OD DNIA 1 LIPCA 2024 ROKU DLA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO STOSOWANIA MECHANIZMU OGRANICZAJĄCEGO WZROST CEN CIEPŁA.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859), uwzględniając treść art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1772, zm. Dz.U. z 2023r. poz. 1693, 2760 oraz zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 859) – zwanej dalej ustawą – informuje, że od dnia 1 lipca 2024 roku w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ceny dla podmiotów uprawnionych przedstawia poniższa tabela.

WyszczególnienieJednostkiWysokość cen
i stawek opłat
Grupa C1
Wysokość cen
i stawek opłat
Grupa C1a
Wysokość cen
i stawek opłat
Grupa C1wt
Cena za zamówioną
moc cieplną
(dla podmiotów
uprawnionych)

za rok
zł/MW/rok85 865,8285 865,8285 865,82
Cena za zamówioną
moc cieplną
(dla podmiotów
uprawnionych)

za miesiąc
rata
miesięczna
7155,497155,497155,49
Cena ciepła
(dla podmiotów
uprawnionych)
zł/GJ106,29106,29106,29
Cena nośnika ciepła
(dla podmiotów
uprawnionych)
zł/m317,4517,4517,45
Stawki opłat stałych
za usługi przesyłowe
za rok
zł/MW/rok57768,4660322,8265671,55
Stawki opłat stałych
za usługi przesyłowe
za miesiąc
rata
miesięczna
4814,045026,905472,63
Stawki opłat zmiennych
za usługi przesyłowe
zł/GJ20,2138,0331,20
Tabela 1 – Ceny netto dla podmiotów uprawnionych

Do powyższych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

 Uwzględniając treść art. 3b ust. 1 wskazanej ustawy, Spółka dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców obliczyła maksymalne ceny dostawy ciepła, tj. powiększone w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 roku o:

  • 46 % dla okresu od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
  • 52 % dla okresu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

 Ponadto dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Spółka obliczyła:

 – ceny dostawy ciepła na podstawie taryfy dla ciepła nr XVIII zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 4 stycznia 2023 roku Nr OŁO.4210.67.2022.JB opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 2 (2190) z dnia 4 stycznia 2023 roku.

–  średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększone o średnie stawki opłat za usługi przesyłowe obliczone na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 2) ustawy dla wskazanych okresów.

Obliczone dla systemu ciepłowniczego jednoskładnikowe ceny netto prezentuje poniższa tabela.

Grupa
taryfowa
Cena dostawy
ciepła
obliczona
na podstawie
XVIII taryfy
dla ciepła
Maksymalna
cena dostawy
ciepła

od 1 lipca 2024
do 31 grudnia 2024
Średnia cena
wytwarzania ciepła
z rekompensatą
powiększona o
średnią stawkę
opłat za usługi
przesyłowe
od 1 lipca 2024
do 31 grudnia 2024
Maksymalna cena
dostawy ciepła
od 1 stycznia 2025
do 30 czerwca 2025
w zł/gr (netto)w zł/gr (netto)w zł/gr (netto)w zł/gr (netto)
C1152,84188,12147,95195,85
C1a189,13231,00173,41240,49
C1wt173,42203,95163,65212,33
Średnia155,33190,97149,72198,82
Tabela 2 – jednoskładnikowe ceny netto

Załącznik – informacja w postaci pliku pdf:

  • 1 tydzień ago Add Utworzono
  • 1 tydzień ago Update Korekta tytułu wpisu
  • 1 tydzień ago Update Korekta oznaczenia nr taryfy wraz z wymianą załącznika