Przejdź do treści

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI,
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH
ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O. 

ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.

ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., dalej ZGC w Tomaszówie Maz. Sp. zo.o., przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane przetwarza, w tym użytkowników odwiedzających serwisy internetowe www.zgc.com.pl 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. U.UE.L.2016.119.1), Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. Z O.O., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz. uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. Z O.O., ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 0-44 723 80 80, email: zgc@zgc.com.pl,
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod ww. adresem Administratora Danych Osobowych lub pod adresem e-mail: odo@zgc.com.pl.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza w szczególności dane osobowe kandydatów do pracy, osób zatrudnionych przez Administratora Danych Osobowych, osób świadczących usługi na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło, osób fizycznych korzystających z usług Administratora Danych Osobowych oraz pełnomocników tych osób, osób reprezentujących organy administracji publicznej lub podmioty gospodarcze, wizerunek osób przebywających w strefie objętej monitoringiem wizyjnym eksploatowanym w zakładzie pracy Administratora Danych Osobowych.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności prowadzenie procesu rekrutacji, zatrudnienie osób fizycznych na podstawie różnych relacji prawnych, świadczenie usług oraz współpracy z organami administracji publicznej lub podmiotami gospodarczymi, zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, osób i mienia.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zgromadzone lub przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust.1 lit. b, c RODO w celu:
   1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży ciepła, umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz innych umów związanych z prowadzeniem działalności,
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych,
  2. art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych takiego jak:
   1. dochodzenia roszczeń,
   2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych,
   3. świadczenia usług serwisu www.zgc.com.pl (dane zawarte w plikach cookies).
 10. Podanie danych jest wymagane do realizacji celu dla którego zostały zgromadzone.
 11. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
W SERWISACH INTERNETOWYCH ZGC w TomaszowieMaz. Sp. zo.o., 

 1. Informacje przechowywane w plikach logów to w szczególności:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. pierwszy wiersz żądania HTTP,
  3. kod odpowiedzi HTTP,
  4. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  5. informacje o przeglądarce użytkownika – nazwa przeglądarki,
  6. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  7. platforma systemu operacyjnego – np. Windows, MacOS, Linux,
  8. nazwa kraju pochodzenia,
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony służące do administrowania serwisem oraz w celach statystycznych.
 3. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 4. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.Ostatnio modyfikowano: 15 stycznia 2021 przez Marek Fijałkowski
Aby uzyskać archiwalne wersje wpisu należy skontaktować się z Redakcją
Link do kontaktu: redakcja biuletynu


 • 3 lata ago Add Utworzono