Przejdź do treści

Regulamin Usługi e-Faktura w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku pozycja 685).
 2. ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. świadczy Usługę e-Faktura polegającą na przesyłaniu Odbiorcy faktur elektronicznych oraz innej korespondencji w formacie pliku elektronicznego PDF.
 3. Do podglądu faktury i innej korespondencji przesłanej w formacie pliku PDF służy na przykład bezpłatne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które Odbiorca może pobrać i zainstalować we własnym zakresie.
 4. Działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur oraz innej korespondencji.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 przesyłane są na adres mailowy Odbiorcy wskazany w oświadczeniu ze zgodą na przesyłanie faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej. Formularz zgody dostępny jest na stronie internetowej ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. (www.zgc.com.pl w zakładce efaktura).
 6. Faktura elektroniczna wysyłana będzie przez Spółkę tylko i wyłącznie z serwera Spółki i adresu e-mail: bok@zgc.com.pl. Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie faktury i/lub dokumenty o charakterze finansowym wysyłane z innego serwera i adresu e-mail, aniżeli wskazany powyżej.
 7. Zgoda na świadczenie Usługi e-Faktura jest jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 8. W celu odwołania wyrażonej zgody Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia odwołania w formie pisemnej do ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Odwołanie jest skuteczne po upływie 14 dni od daty otrzymania.
 9. Zgoda na korzystanie z Usługi e-Faktura wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną, stronę umowy sprzedaży i przesyłania ciepła lub innej.
 10. Za datę doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment wysłania wiadomości mailowej z załączoną fakturą (plik PDF) przez ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 11. Za datę doręczenia korespondencji uważa się moment ich wysłania przez ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 12. Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
 13. Zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury i inna korespondencja, powinny być dokonane przez Odbiorcę w sposób pisemny (w formie podpisania nowego formularza zgody).
 14. ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy oraz za ich skutki, w tym za podanie przez Odbiorcę błędnego adresu e-mail, czy brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail.
 15. ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora Danych Osobowych lub pod adresem e-mail: odo@zgc.com.pl .
 16. ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.zgc.com.pl .
 17.  Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi e-Faktura należy przesyłać pisemnie na adres ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres zgc@zgc.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 19. ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur w formie papierowej w przypadkach awarii systemu w zakresie modułu korespondencji seryjnej funkcjonującej w ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. oraz decydowania o wysyłaniu Odbiorcy korespondencji w formie papierowej.
 20. Regulamin świadczenia Usługi e-Faktura obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.

 • 3 lata ago Add Utworzono